วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ ทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ ทัศนศึกษาดูงาน ” ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันฉ์ฯ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ SEA COMPLEX ” ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรองนายกและคณะให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง