วันเด็ก 63

?เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย? วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ดำเนินการจัดกิจรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังคนสำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ และส่งเสริมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป