ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (CG) กระทรวงศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (CG) กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ปี 2562 หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย