สพฉ.ติดตามตำบลปลอดภัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2563  นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากภาครัฐ และภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลนาอ้อ ต้อนรับ นายสุรชัย ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะ โดยคณะได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลตำบลปลอดภัย ตาม “โครงการส่งเสริมตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้รับเกียรติจากท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย  ท่านวิลาวัณย์ อินทรักษ์ ปลัดอำเภอเมืองเลย และตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขาเลย) และด่านตรวจปากภู เข้าร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้ด้วย