สภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับร่างหลักการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 /2564

สภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับร่างหลักการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 /2564
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายสามารถ ราชโยธา ประธานคณะกรรมการ นางนุจชรีย์ ไพรินทร์ และนางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ เป็นคณะกรรมการ โดยจะรับคำแปรญัตติในระหว่างวันที่18-20สิงหาคม ระหว่างเวลา 08.30-16.30
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ