สภา สมัยสามัญ 4 30-11-2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ