สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายก้านกุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลยและคณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง ณ ศาลากลางจังหวัดเลย