สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ไม้ผล ไม้ยืนต้น นอกเขตชลประทานและระบบประปาหมู่บ้าน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) นอกเขตชลประทานและระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พืชสวน ไม้ผล  นอกเขตชลประทานและระบบประปาหมู่บ้านในแบบสื่อดิจิทัลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของระบบของกรมทรัพยากรน้ำ