สำรวจถนนที่มีปัญหาในเขตตำบลนาอ้อเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง และนายแสงเพ็ชร ภักมี นายช่างโยธา สำรวจถนนที่มีปัญหา ในเขตตำบลนาอ้อ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง