อนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ 21-10-2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย สำนักปลัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ)     ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาชุมชน โดยนายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานในที่ประชุม