อนุฯ 5/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย สำนักปลัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลนาอ้อ (คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อ) ครั้งที่ 5/2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่