อบต.ย่านยาว,อบต.หนองผักแว่น,อบต.ศีรษะจระเข้น้อย,อบต.สว่าง 23-12-63

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 คณะ ดังนี้     1.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 88 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น  อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 43 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 120 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
4.องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการชุมชนเข้มแข็ง