อบต.สุขไพบูลย์, อบต.อุดมทรัพย์ 8-12-2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะดังนี้      1. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 49 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นวัตกรรมเรื่องสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ และนวัตกรรมเรื่องตำบลปลอดภัย ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ