อบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น

เทศบาลตำบลนาอ้อ เป็น อปท.นำร่องในการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเลยที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน โดยมี นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นผู้อำนวยการการฝึกอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชนาส ชัชวาลย์วงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม