อบรมสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลนาอ้อ นำทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาอ้อ เข้าร่วม “โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ค่ายฝังชิฟคุณธรรมนำใจ ป้องกันภัยคอรัปชั่น (Youth Anti-Corruption)” โซน ๓ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนจาก ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอนาด้วง อำเภอท่าลี่ และอำเภอเอราวัณ เข้าร่วม เพื่อสร้างความตระหนักในกระบวนการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมได้ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องโรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเลย