อบรมเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 26-1-2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย จัดโครงการอบรมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับเกียรติจากนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเลือกตั้งของเทศบาลในจังหวัดเลย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยท่านผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้