อบรม สันนิบาต 25-11-2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย จัดอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจากท่านท้องถิ่นจังหวัดเลย ท่านดิษพล บุตรดีวงษ์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้