อปท.ดีเด่น ด้านนวัตกรรม 29-10-2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 “ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน” จาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย