ออกตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ พ.จ.อ.วีระพงษ์ มาวัน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และนายแสงเพ็ชร ภักมี ช่างควบคุมงาน โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ออกตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านทาง นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ และนางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ