ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจน

ทีมพี่เลี้ยงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ได้ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการขจัดความยากจนตามนโยบายของรัฐ