ออกพื้นที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ