ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกลุ่มวิจัยและการออกแบบเพื่อสังคมสูงวัยร่วมปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้ออกแบบและมอบกายอุปกรณ์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง