ออกแนะนำการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

“วันที่ 23 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกแนะนำการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ”