เทศบาลตำบลนาอ้อจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ
ได้ตระหนักในความสำคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทั้งยัง
เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหน่วยงาน