เทศบาลตำบลนาอ้อได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลนาอ้อได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ
นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในพิธีเปิดการอบรมซึ่งรับเกียรติจาก นายดิษพล บุตรดีวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายเฉลียว วงศ์ษาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 49 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่านเทศบาลตำบลนาอ้อขอขอบคุณทุกท่านมาณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุเต่อชุมชนในตำบลนาอ้อ