เทศบาลตำบลนาอ้อได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ วัดศรีสะเกษ ม.4 ตำบลนาอ้อ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาล ชาวบ้าน

นวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ วัดศรีสะเกษ ม.4 ตำบลนาอ้อ
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาล ชาวบ้าน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง นำโดย นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์
เลขานายก นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ การสอนนวดแผนไทย
การสอนทำตุง รับจัดเก็บค่าน้ำประปา รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจในการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ