เทศบาลตำบลนาอ้อ ขอขอบคุณและชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองมะผาง ที่ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาชุมชนของตนเอง

เทศบาลตำบลนาอ้อ ขอขอบคุณและชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองมะผาง ที่ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งเทศบาลตำบลนาอ้อได้สนับสนุนวัสดุ ภายใต้การบริหารงานของนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ โดยการประสานงานจากท่านสท.สมชัด นามวงษา สมาชิกสภาเขต 2 งานครั้งนี้จึงสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 16/2/2565