เทศบาลตำบลนาอ้อ ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนระดับตำบล

ทศบาลตำบลนาอ้อ ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนระดับตำบล
โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกองเพ็ชร ศรียาขำ ได้กล่าวเปิดและพบปะกับชุมชน
ทั้งยังมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน