เทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ ร่วมต้านการทุตริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นางชมพูนุท อินอ่ำ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ ร่วมต้านการทุตริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาอ้อ