เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชน หมู่ที่6 บ้านโพนค่าย

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่
การประชุมจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และเลือกคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่6 บ้านโพนค่าย