เทศบาลพลงตาเอี่ยม,ห้วยกระบอก,แม่แรง ดูงาน 24-11-2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 125 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ
2. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 110 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรมชุมชนต่อการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน
3. เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 20 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารจัดการด้านสวัสดิการชุมชน” โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ (เงินออมวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ) (รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)