เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านท่ามะนาว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ออกให้บริการ แจกเบี้ยยังชีพ รับชำระภาษี ตรวจวัดความดัน รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับสมัครนักเรียน ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อนำมาจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการประชุมประชาคม และยังได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ สถานีตำรวจภูธรส่วนแยกปากภู เข้าร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และ ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านท่ามะนาว ที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย