เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชน ม.6บ้านโพนค่าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสามารถ ราชโยธา สมาชิกสภาเขต1 นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภา เขต 1 นายสมชัด นามวงษา สมาชิกสภาเขต 2 นางนุชรีย์ ไพรินทร์ สมาชิกสภา เขต 2 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวอนัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง นายอิศรา วงษ์เสนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวสุกัญญา ระวาดไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายไพรัช จันทร์แสง ผอ.รพ.สต.นาอ้อ พร้อมด้วยผู้นำชุมน ร่วมกิจกรรมประชาคมชุมชน ม.6บ้านโพนค่าย โดยมีการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพ รับชำระค่าบริการจัดเก็บน้ำประปา จัดเก็บค่าขยะ ตรวจวัดความดัน และรับเรื่องราวร้องทุกข์