เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชน ม.3 และ ม.9

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภา เขต 1 นายสมชัด นามวงษา สมาชิกสภาเขต 2 นางนุชรีย์ ไพรินทร์ สมาชิกสภา เขต 2 นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภา เขต 2 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวอนัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวสุกัญญา ระวาดไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธร ด่านปากภู กำนันตำบลนาอ้อ และผู้ใหญ่บ้านใน.ทีา 9 ร่วมกิจกรรมประชาคมชุมชน ม.3 และ ม.9 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ และการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพ รับชำระค่าบริการจัดเก็บน้ำประปา จัดเก็บค่าขยะ ตรวจวัดความดัน และรับเรื่องราวร้องทุกข์