เทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชน ม.8 บ้านหนองมะผาง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายสมชัด นามวงษา สมาชิกสภาเขต 2 นางนุชรีย์ ไพรินทร์ สมาชิกสภา เขต 2 นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภาเขต 2 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวอนัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวสุกัญญา ระวาดไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมน ร่วมกิจกรรมประชาคมชุมชน ม.8 บ้านหนองมะผาง โดยมีการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพ รับชำระค่าบริการจัดเก็บน้ำประปา จัดเก็บค่าขยะ ตรวจวัดความดัน และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 11