เทศบาลเคลื่อนที่ ปี 2563 ม.1,2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ณ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ โดยมีบริการจากกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ดังนี้
สำนักปลัด จัดทำแผนชุมชน และสาธิตการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
กองคลัง บริการรับชำระภาษี
กองช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านและอาคาร
กองการศึกษา บริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่บุตรหลาน
กองสาธารณสุขฯ บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว