เทศบาลเคลื่อนที่ ม.1,2

เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดดครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมและบริการให้ชุมชนได้ร่วม ดังนี้
– บริการด้านสุขภาพ
– บริการรับชำระภาษี
– บริการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์
– กิจกรรมสันทนาการ
– การจัดทำประชาพิจารณ์ชุมชน
– บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ