เทศบาลเคลื่อนที่ ม.5,7

เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมและบริการให้ชุมชนได้ร่วม ดังนี้ – บริการด้านสุขภาพ – บริการรับชำระภาษี – บริการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ – กิจกรรมสันทนาการ – การจัดทำประชาพิจารณ์ชุมชน – บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ