เปิดเทอมโรงเรียนอาวุโส

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พบปะพูดคุย กับนักเรียนโรงเรียนอาวุโสศึกษา เทศบาลตำบลนาอ้อ เนื่องในวันเปิดภาคเรียน
ซึ่งกิจกรรมในวันแรกของการเปิดทำการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนอาวุโสศึกษา เทศบาลตำบลนาอ้อ ท่านพระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ จากวัดศรีจันทร์เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมมะ
ช่วงบ่าย อาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลนาอ้อ เป็นวิทยากรในการผสมเจลล้างมือใช้เอง
โดยคณะผู้จัดได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) อย่างเคร่งครัด