เยี่ยมคนไร้ที่พึ่ง 30-10-2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อวางแผนพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ประสบปัญหาร่วมกัน