เยี่ยมบ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง 22-10-2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง สำนักปลัด ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นผู้ด้อยโอกาส เพื่อประเมินให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี