เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยทางสังคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.เลย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ