เยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบาง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาววิไลวรรณ จันทะบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน พ.จ.อ.วีระพงษ์ มาวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และนายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ นางนาตยา ราชพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 เยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบาง และมอบนม พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวผู้เปราะบาง ม.9 ตำบลนาอ้อ