เยี่ยม ผู้ประสบภัยทางสังคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เลย ออกเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบภัยทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ