แก้ไขปัญหาน้ำประปาเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้

นางกองเพช็ร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลนาอ้อ แก้ไขปัญหาน้ำประปา เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้

ตามปกติ