แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกหมู่บ้าน

วันที่ 7 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกหมู่บ้าน หากท่านใดยังไม่ได้มารับ วันที่ 8 เมษายน 2565 สามารถมารับได้ที่งานสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาอ้อ ในวันเวลาราชการ