โครงการธนาคารเวลา 63

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดอบรมโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย