โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝายกระสอบทรายกั้นแม่น้ำเลย ประจำปี 2562 ณ แม่น้ำเลย บ้านท่ามะนาวหมู่ที่ 4

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย และประมงจังหวัดเลย ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝายกระสอบทรายกั้นแม่น้ำเลย ประจำปี 2562 ณ แม่น้ำเลย บ้านท่ามะนาวหมู่ที่ 4 โดยได้รับความอนุเคราะห์กำลังพลจากทหารค่ายศรีสองรัก จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง