โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาอ้อ ร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ