โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองเลย ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติจาก อำเภอเมืองเลย ใช้สถานที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองเลย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย